za studente

ŽELIŠ SUDJELOVATI U RADU PRAVNE KLINIKE?

1. Kome se student  može obratiti ako želi upisati u kolegij «Praktične vježbe – Pravna klinika»?

Student koji želi upisati kolegij «Praktične vježbe – Pravna klinika» svoju želju za sudjelovanjem u kolegiju može iskazati popunjavanjem prijemnog obrazca koji se nalazi na web stranici klinike ili putem mail-a klinika@pravo.hr.


2. Do kojeg datuma Pravna klinika zaprima prijave studenata za sudjelovanje u radu klinike?

Studenti mogu podnositi prijave za rad u Pravnoj klinici tijekom cijele akademske godine. No, upisi prijavljenih studenata obavljaju se dva puta u akademskoj godini i to: početkom zimskog i početkom ljetnog semestra.


3. Koji su kriteriji odabira studenata za sudjelovanje u radu Pravne klinike?

Glavni kriterij odabira studenata je motiviranost studenata za stjecanjem praktičnog znanja te sklonost pravnom zastupanju u javnom interesu, volonterskom radu i drugim oblicima pravnog djelovanja radi opće dobrobiti ili zaštite deprivilegiranih osoba i socijalnih skupina.


4. U kojim pravnim područjima student može stjecati praktična znanja u pružanju besplatne pravne pomoći?

Student može stjecati praktična znanja u različitim pravnim granama poput: građanskog, obiteljskog, radnog, ovršnog, upravnog i kaznenog prava.


5. Na koji način je organiziran rad studenata u Pravnoj klinici?

Studenti u radu pravne klinike sudjeluju raspoređenu u sljedeće radne grupe:

Svaka grupa ima akademskog mentora (nastavnik Fakulteta) koji stručnim znanjem pomaže u radu radne grupe. Pored akademskog mentora svaka od grupa također ima i svog predstavnika koji predstavlja interese grupe na sastancima Malog Vijeća Pravne klinike, na kojemu se donose odluke o važnim pitanjima ustrojstva te rada klinike.


6. Koji su kriteriji na osnovi kojih se obavlja raspored studenata po radnim grupama Pravne klinike?

Studenti mogu odabrati rad u onoj grupi za koju iskažu najveći interes. No, pri rasporedu studenata u grupa vodi se računa o jednakoj brojčanoj raspodjeli studenata po grupama. Stoga, ukoliko je grupa za koju je student iskazao interes popunjena, student može izabrati sudjelovanje u nekoj od drugih grupa u kojoj postoji potreba za studentima kliničarima.


7. Koliko puta tjedno studenti održavaju dežurstva u Pravnoj klinici?

Studenti kliničari raspoređeni u grupe održavaju dežurstva svakim radnim danom od 9 do 12 sati, te srijedom i četvrtkom od 17 do 19 sati. U navedene dane u tjednu primaju se i telefonski pozivi stranaka.

Stranke se utorkom od 9 do 12 sati te četvrtkom od 17 do 19 sati primaju bez prethodnog naručivanja (slobodan dolazak), te ih studenti kliničari primaju osobno u službenim prostorijama Pravne klinike u Palmotićevoj ulici 30, prizemlje.


8. Koje su obveze studenata koji sudjeluju u radu Pravne klinike?

U skladu s curriculumom Pravne klinike student je obvezan:


9. Koliko semestara je student obvezan sudjelovati u radu Pravne klinike?

Student u radu klinike radi ispunjavanja akademske obveze sudjeluje jedan semestar, no ostavljena je mogućnost daljnjeg rada u Klinici u narednim semestrima. Tokom semestra student se obrazuje u pružanju besplatne pravne pomoći kroz studijske posjete udrugama civilnog društva, zajedno sa svojom grupom, studentima mentorima i akademskim mentorima sudjeluje pri rješavanju pravnih predmeta, sudjeluje u dežurstvima te primanju stranaka. Student koji je prošao pravnu edukaciju glede pružanja besplatne pravne pomoći može zauzeti mjesto studenta mentora pojedine grupe te rješava pravne predmete i pomaže u upoznavanju novo pridošlih studenata kliničara s radom klinike te njihovom obrazovanju glede pružanja besplatne pravne pomoći.


10. Na koji način student evidentira svoj rad u Pravnoj klinici?

Student kliničar obvezan je o svome radu te svim aktivnostima vezanim za Pravnu kliniku i pružanje besplatne pravne pomoći voditi dnevnik rada, koji je dužan ispunjavati redovito, u natuknicama koje sadrže podatke u vrsti aktivnosti koju je određeni član obavio, datumu obavljanja aktivnosti, mjestu te njezinom vremenskom trajanju.


11. Što obuhvaća obveza sudjelovanja pri pružanju besplatne pravne pomoći u suradnji s vanjskim udrugama?

Obveza sudjelovanja pri pružanju besplatne pravne pomoći u suradnji s vanjskim udrugama obuhvaća studijske posjete studenata Udrugama civilnog društva, s kojima Pravna klinika ima sklopljen sporazum o suradnji, a koji svoje urede imaju u Zagrebu, ali i ostalim gradovima u Hrvatskoj.


12. Koje aktivnosti studenti obavljaju na studijskim posjetima u Udrugama civilnog društva?

Studenti kliničari odlaskom na studijske posjete u udruge civilnog društva stječu iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći sudjelujući u radu udruga te pomažući njezinim djelatnicima u pravnim poslovima pružanja besplatne pravne pomoći.

nastavna djelatnost

1. Klinika kao oblik nastave 

  Bitna odrednica Pravne klinike jest neposredno i aktivno sudjelovanje studenata u rješavanju konkretnih predmeta iz prakse. Pravna klinika jest jedan od pravno priznatih oblika pružanja besplatne pravne pomoći, u kojem pravnu pomoć strankama pružaju sami studenti, pod stručnim nadzorom nastavnika i suradnika Fakulteta. Upravo aktivni i kreativni doprinos studenata u rješavanju konkretnih pitanja iz prakse čini razliku između pravne klinike i drugih oblika praktične nastave – vježbi, sudjelovanja u simuliranom suđenju (moot court), hospitiranja na sudu ili kod odvjetnika i sl.


2. Položaj Pravne klinike u nastavnom planu i programu

  Pravna klinika je, uz praktične vježbe i simulirana suđenja, jedan od tri oblika praktične nastave u IX. (devetom) semestru nastavnog plana i programa petogodišnjeg studija prava. Sudjelovanje u radu Pravne klinike vrednuje se kao ekvivalent šest sati tjedno tijekom jednog semestra, a nosi 10 ECTS bodova.

  S obzirom na koncepciju devetog semestra kao semestra usmjerenog prema intenzivnijem susretu studenata s pravnom praksom, a uzimajući u obzir i broj ECTS bodova, za očekivati je da svi studenti koji upisuju deveti semestar uz predmete modula i izborne predmete alternativno izaberu ili praktične vježbe, ili sudjelovanje u simuliranom suđenju, ili Pravnu kliniku.


3. Studenti koji mogu sudjelovati u radu Pravne klinike

  Primarno, u radu Pravne klinike sudjeluju studenti koji ispunjavaju uvjete predviđene studijskim programom, tj. studenti koji su ovlašteni upisati najmanje 10 ECTS bodova u IX. semestru. 

  S obzirom na potrebu da se osigura kontinuitet rada Pravne klinike, što podrazumijeva i osposobljenost određenog broja studenata da prima predmete i upite tijekom cijele godine, valja razmotriti mogućnost da se ovlasti (pa i ohrabri) sudjelovanje određenog broja studenata na volonterskoj osnovi povrh onih koji Kliniku upisuju kao nastavni predmet (uz mogućnost da volontiranje preraste u punopravni angažman, te u određenom obujmu bude i vrednovano kada student Kliniku formalno upiše). Studenti koji volontiraju u Pravnoj klinici mogli bi obavljati sve oblike rada, no ne bi mogli samostalno preuzeti slučaj.


4. Prostor i radno vrijeme Pravne klinike

  Klinika ima svoj prostor u kojem se obavlja većina aktivnosti klinike: sastanci radnih skupina (timova), rad s mentorima te priprema za pružanje pravne pomoći (rezidentna klinika). Pojedine aktivnosti mogu se organizirati i u drugim prostorima Fakulteta i Sveučilišta. Klinika u pravilu prima upite i zamolbe telefonski (u radnom vremenu klinike) i elektroničkom poštom. S obzirom na broj studenata koji sudjeluju u radu klinike, jednom ili dvaput tjedno stranke se mogu primati i osobno radi usmenih konzultacija i razmjene informacija.

  Dio aktivnosti Klinike obavlja se i izvan prostora klinike (terenska klinika), u prostoru organizacija u koje su temeljem ugovora o suradnji studenti upućeni na vanjsko obavljanje kliničkih aktivnosti. Klinika po potrebi može prikupljati zahtjeve i pružati pravnu pomoć proaktivnim djelovanjem na odabranim mjestima u kojima je veća koncentracija potencijalnih korisnika (sudovi, pojedina naselja ili četvrti u kojima se pojavljuje potreba za pravnom pomoći). 

 

5. Vrste i oblici pravne pomoći koju Klinika pruža

U skladu sa zakonom i Pravilnikom o studiju, Klinika u povodu konkretnih upita u predmetima ovlaštenih tražitelja pravne pomoći pruža sve oblike primarne pravne pomoći, a osobito daje:

Uz ove oblike, na temelju odobrenja voditelja, klinika može pružati i:

  Klinika može pomagati u pripremi zastupanja pred sudom (pružanja sekundarne pravne pomoći), kada sekundarnu pravnu pomoć pruža ovlaštena osoba, ako za to postoji zahtjev i pristanak stranke i zastupnika te ako se ocijeni da je to u konkretnom slučaju potrebno i korisno.

O svim oblicima pružene pravne pomoći vodi se evidencija. Pravni savjeti daju se samo u pisanom obliku. Kopije svih pismena izrađenih radi pružanja pravne pomoći (pravnih savjeta i podnesaka) čuvaju se u klinici.

 

6. Način rada Klinike: prijem i odabir predmeta te njihova obrada

  Bez obzira na način obraćanja korisnika klinici, predmet u prvom kontaktu preuzima dežurni student, koji na temelju standardiziranih upita uzima osnovne podatke o predmetu i korisniku (ime i prezime, kontaktni podaci, imovinski status i motivacija za obraćanje klinici, narav i osnovne činjenice predmeta, zahtjevi i interesi korisnika i sl.). Korisnike koji zadovoljavaju zakonske uvjete za izdavanje uputnice za besplatnu pravnu pomoć uputit će se da se obrate nadležnom tijelu, pri čemu će im se po potrebi pomoći da popune odgovarajuće obrasce.

  Na temelju podataka koje je prikupio dežurni student, predmet se dodjeljuje jednom od timova, u okviru kojega se određuje jedan student kao referent nadležan za slučaj (iznimno, za kompleksne predmete može se odrediti i više referenata, između kojih treba postojati jasna podjela rada). Dužnost referenta je da preliminarno obradi slučaj te iznese svoj prijedlog na sastanku radne skupine (tima). Referentov prijedlog treba najprije uključiti aspekte relevantne za ocjenu hoće li se klinika angažirati i pružiti neki od oblika pravne pomoći (pravozaštitna potreba korisnika, ocjena individualne i socijalne potrebe za pružanjem pravne pomoći, prikladnost predmeta za Pravnu kliniku i vjerojatnosti za uspjeh). Za predmete koje ocijeni podobnim za pružanje pravne pomoći, referent sastavlja preliminarnu analizu temeljem koje će se predložiti oblik pravne pomoći, radnje koje bi klinika poduzela te nacrt sadržaja pravnog savjeta ili drugog akta koji bi se za korisnika pripremio. Svi prijedlozi referenata obvezatno se iznose pred nadležnu radnu skupinu (tim), koji na njihovom temelju kolektivno donosi odluku o svim bitnim pitanjima (primitku ili odbijanju predmeta, obliku i sadržaju pravne pomoći).

   Odluka radnih skupina je autonomna. U redovnim slučajevima za davanje pojedinog oblika pravne pomoći korisnicima nije potrebno prethodno ili naknadno odobrenje mentora ili voditelja klinike. Mentori u pravilu sudjeluju na sastancima radnih skupina, no njihova je uloga ograničena na praćenje i poticanje rasprave, skrb oko proceduralnih pitanja i evaluaciju individualnog doprinosa studenata. Intervencija mentora u meritumu ograničena je na slučajeve u kojima radna skupina ne može sama donijeti odluku te stoga izričito zahtijeva pomoć te na vrlo ograničen broj pitanja (npr. na slučajeve u kojima postoji opasnost od očigledno pogrešne pravne ocjene). U svakom slučaju, mentori trebaju poticati aktivno i samostalno individualno istraživanje te odgovoran kolektivan rad radnih skupina, te se suzdržavati od toga da pravnu pomoć u konačnici daju oni, a ne sami studenti.

  Na temelju odluke radne skupine referent poduzima potrebne radnje (npr. dovršava tekst pravnog savjeta) te kontaktira korisnika. O pruženoj pravnoj pomoći referira se na narednom sastanku radne skupine, nakon čega se odlučuje o daljnjim radnjama u tom predmetu ili o zatvaranju spisa.


7. Curriculum studenata koji redovno upisuju pravnu kliniku

 Studenti koji upišu Pravnu kliniku prolaze kroz nekoliko stadija i oblika rada (čiji redoslijed, za neke od njih, može varirati):

Student treba napisati šest pravnih savjeta ili pet pravnih savjeta i tri opće pravne informacije.


U Zagrebu, travanj 2024.