Ciljevi i organizacijska struktura 

Povijest, vizija, misija i ciljevi

Pravna klinika je ustrojstvena jedinica Fakulteta u kojoj se studenti osposobljavaju za rad u pravnoj struci te pod stručnim nadzorom i u skladu s općim aktima Fakulteta pružaju besplatnu pravnu pomoć. Radom Pravne klinike rukovodi voditelj Pravne klinike. 

Pravna klinika Sveučilišta u Zagrebu vjeruje da je za razvoj modernog društva nužno osigurati primjerenu zaštitu njegovih najosjetljivijih i životnim problemima najteže pogođenim članovima te da je obrazovanje u području prava više od poznavanja i razumijevanja propisa i teoretskih postavki pravnog sustava. Pravno obrazovanje uključuje stjecanje znanja i praktičnih vještina, ali i osvješćivanje studenata o tome da je njihov aktivni angažman u rješavanju teških pravnih i socijalnih problema s kojima se nose građani ključan doprinos društvu i društvenom razvoju. 

Organizacijska struktura 

Voditelj Klinike: izv. prof. dr. sc. Mateja Held, v. d. voditelja Pravne Klinike


Unutar Klinike djeluje nekoliko grupa:


Organizacija klinike

Rad klinike vodi i koordinira voditelj (predstojnik) klinike, koji ima jednog ili dva zamjenika. Voditelj klinike je nastavnik Fakulteta. Sve bitne odluke o pravnoj pomoći u konkretnim slučajevima donose autonomno sami studenti. Strateška pitanja o pravcu djelovanja klinike, organizaciji klinike te druge odluke koje iziskuju angažiranje dodatnih sredstava ili rada studenti zajednički dogovaraju s voditeljem i mentorima.

Klinika ima odjele (radne skupine) koji se autonomno formiraju s obzirom na specifičnosti područja iz kojih prima predmete. U pravilu, očekuje se da će klinika djelovati kroz tri odjela. U građansko-obiteljskom odjelu obrađuju se predmeti imovinske i statusne naravi, koji u pravilu impliciraju postupanje pred sudom (iznimno: organima socijalne skrbi). U upravnom i radno-socijalnom odjelu obrađuju se predmeti radnopravne i socijalne tematike, s naglaskom na postupke pred upravnim tijelima. U kaznenom odjelu analiziraju se predmeti koji imaju kaznenopravne implikacije u širem smislu (kazneni, prekršajni, stegovni i slični predmeti).

Klinika ima akademske mentore, koji se odabiru između nastavnika i suradnika Fakulteta s obzirom na njihov interes i poznavanje specifične materije od važnosti za rad klinike. Akademski mentori nazočni su na sastancima u kojima radne skupine odlučuju o predmetima, prate i pospješuju raspravu te podnose izvješće o individualnom doprinosu studenata temeljem kojih voditelj klinike potvrđuje uspješno sudjelovanje u radu klinike.

Klinika može imati i više vanjskih mentora, koji se odabiru na volonterskoj osnovi između zainteresiranih pripadnika pravne struke (odvjetnici, pravnici nevladinih organizacija i drugi pravni profesionalci). Vanjski mentori pomažu studentima, sudjelujući osobito u njihovom osposobljavanju za prijam i analizu konkretnih predmeta (primanje upute od stranke, identificiranje osnovnih problema i strategije zastupanja i sl.). Vanjski mentori prate i rad studenata koji temeljem sporazuma koje je Fakultet sklopio dio svoga kliničkog obrazovanja provode u organizacijama, ustanovama i drugim pravnim osobama ovlaštenim na pružanje besplatne pravne pomoći.

Klinika može imati i mobilnu jedinicu. Mobilna jedinica obilazi mjesta na kojima postoji povećana potreba za besplatnom pravnom pomoći (siromašnija naselja, zatvori, pritvori i sl.). Studenti koji sudjeluju u radu klinike također tijekom rada u klinici mogu organizirati javne debate, kontaktirati s nadležnim tijelima te javnost osvješćivati o svom radu i problemima na koje nailaze.