POUKA O PRIVATNOSTI

Temeljna načela

Za rad na predmetu Pravna klinika treba Vašu dokumentaciju jer samo uvidom u potpuno stanje stvari možemo pružiti adekvatan pravni savjet. Pravna klinika sa svim podacima postupa pažljivo i obazrivo, čuvajući pritom povjerljivost podataka i dostojanstvo svojih stranaka.


Obrada osobnih podataka stranaka

Dokumentacija i osobni podaci načelno se koriste samo u procesu pružanja besplatne pravne pomoći sukladno odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, br. 143/13). U sljedećim situacijama Pravna klinika osobne podatke koristi za postizanje drugih njezinih legitimnih interesa:

Neki od podataka o samom predmetu, ali ne na način na koji bi se moglo identificirati stranku kao ispitanika, koriste se i u svrhu statističkog prikaza rada Pravne klinike. Primjerice, prati se broj stranaka koje pripadaju ranjivim društvenim skupinama, njihove životne prilike, vrsta i narav pravnog problema s kojima se susreću te vremenski rokovi rješavanja predmeta. To nam je važno ne samo da bismo mogli pratiti rad studenata, već da bismo mogli upozoriti na uočene društvene probleme i potrebu pravne reforme u pojedinom pravnom području.

S obzirom na to da Pravna klinika nije samo pružatelj besplatne pravne pomoći, već i oblik nastave, podaci o Vašem predmetu, odnosno pruženoj pravnoj pomoći, mogu poslužiti kao pomoć studentima pri rješavanju novih predmeta. Studenti se mogu poslužiti rezultatima rada proteklih generacija. Time se ubrzava pružanje pravne pomoći, osigurava i olakšava prijenos znanja te pospješuje proces učenja u Pravnoj klinici.

Konačno, Vaš predmet može poslužiti kao inspiracija za znanstveno-stručne tekstove koje objavljujemo na našem blogu ili u službenom glasilu Pro bono. U tom slučaju u cijelosti poštujemo Vašu anonimnost te se ne iznose detalji koji bi Vas ili Vaše osobne podatke na bilo koji način mogli izložiti javnosti, odnosno koji bi Vas mogli identificirati. Ovo je važno za ostvarenje šire društvene svrhe Pravne klinike koja svojim iskustvom može doprinijeti razvoju zakonodavstva za koje se uoči da zahtijeva reformu.

Prava stranaka

U svakom trenutku imate pravo kontaktirati nas i zatražiti da se Vaši osobni podaci izbrišu, odnosno pseudonimiziraju ili anonimiziraju, a da predanu dokumentaciju uništimo, odnosno izbrišemo.

Kontakirati nas možete na e-mail klinika@pravo.hr. O zahtjevu ćemo odlučiti u najbržem mogućem roku.

Stranka ima pravo prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).