Etički kodeks pravne klinike

1. POLJE PRIMJENE

Ovaj Etički kodeks primjenjuju se na sve studente kliničare, akademske i vanjske mentore te druge osobe koje su, u Pravnoj klinici ili njezinim partnerskim organizacijama i tijelima, na neposredan ili posredan način uključene u pružanje pravne pomoći u okviru Pravne klinike (dalje: pružatelji pravne pomoći). 

2. NEZAVISNOST

Pružatelji pravne pomoći nezavisni su u svojem radu i slobodni od političkog, društvenog i ekonomskog utjecaja trećih osoba. Nezavisno pružanje pravne pomoći je temelj odnosa između Pravne klinike i njezinih stranaka. Pružatelji pravne pomoći izvršavaju svoje zadaće u partnerskom dijalogu i zajednički preuzimaju odgovornost za pruženu pravnu pomoć.

3. IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA

Pružatelji pravne pomoći dužni su od početka do završetka rada na predmetu voditi računa o mogućem sukobu interesa. U situacijama u kojima bi pravnu pomoć trebalo pružiti stranci čiji su interesi u suprotnosti s interesima ranijih stranaka, Pravna klinika ograničit će svoje aktivnosti na one koje ne dovode u pitanje povjerenje bilo koje od stranaka. Istodobno pružanje pravne pomoći većem broju osoba u istom predmetu moguće je samo uz njihov izričiti pristanak. Pružatelji pravne pomoći izuzet će se iz rada na predmetu ako bi interes stranke bio u suprotnosti s njihovim interesom ili interesom njima bliskih osoba.

4. AUTONOMIJA STRANAKA

Pravna pomoć može biti pružena u okvirima i u skladu sa svrhom koje odredi stranka. Pružatelji pravne pomoći vodit će računa o tome postoji li ovlaštenje za postupanje u pojedinom predmetu. Prilikom pružanja pravne pomoći vodit će se računa da pravni savjeti poštuju autonomiju stranke. Uloga Pravne klinike je informirati stranke o pravnim mogućnostima koje im stoje na raspolaganju, uz pojašnjavanje prednosti i nedostataka svake od mogućnosti, tako da stranka može bez pritiska odabrati pravni put koji smatra najprikladnijim. 

5. POVJERLJIVOST

Pružatelji pravne pomoći dužni su čuvati kao povjerljive sve informacije o predmetu stranaka, neovisno o tome u kojem su obliku i iz kojeg izvora pribavljene. Dužnost čuvanja povjerljivosti informacija prikupljenih u pružanju pravne pomoći trajna je dužnost i ne prestaje s prestankom djelovanja u Pravnoj klinici. Ona je temelj povjerenja između Pravne klinike i stranaka. Povjerljive informacije mogu se otkriti trećim osobama samo ako stranka na to na nedvojben način pristane ili ako je to potrebno radi izvršenja dužnosti koja proizlazi sudske odluke, odnosno radi zaštite prava i interesa Pravne klinike u postupcima u kojima se preispituje kvaliteta pružene pravne pomoći. 

6. DUŽNA PAŽNJA

Pružatelji pravne pomoći dužni su izvršavati svoje obveze savjesno i u primjerenim rokovima te nastojati da u najvećoj mogućoj mjeri zaštite interese stranaka. Pružatelji pravne pomoći neće savjetovati stranke da postupaju na nezakonit ili neetičan način. U mjeri u kojoj je to poželjno i moguće, pružatelji pravne pomoći upozorit će stranke na mogućnost mirnog rješenja spora. Dužni su ih upozoriti i na mogućnost ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć.

7. INTEGRITET

Pružatelji pravne pomoći dužni su se međusobno uvažavati, ophoditi s poštovanjem i kolegijalno surađivati. Suzdržavat će se od postupaka kojima se narušava ugled i dostojanstvo Pravne klinike i Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao i same pravne profesije.  

8. POVREDA ETIČKIH NAČELA

Povreda Etičkog kodeksa smatra se grubim zanemarivanjem obveza koje može dovesti do opomene ili isključenja iz Pravne klinike, odnosno do prestanka suradnje s partnerskom organizacijom ili tijelom.